Propozisyon pu enn POWER SHIFT

Propozisyon pu enn POWER SHIFT

Featured, Gallery No Comments

Bann propozision dan livre-la li frwi konba sosial ek politik. Enn konba pre 10-an, par diferan muvman ek individi : muvman de gos, ekolozist, eko-sosialist, sindikal, travayer, ti-planter ansam avek bann sitwayen angaze ek lazenes.
Bann propozision-la li prodwi refleksion ki finn ne dan kad diferan aksion kolektiv ki finn ena lor politik enerzetik ek lekolozi: kont sarbon, pu lindepandans enerzetik Moris, pu lenerzi renuvlab-prop-solider-sitwayenn ek korperativ. Se dan la rezistans kont enn politik enerzetik ki pa bon, ki inzist, ki fer ditor la sosiete, ki bann propozision alternativ dan sa livre-la inn surse.DSC_0558
Sa livre-la pe piblie par Centre for Alternative Research and Studies (CARES) konzwintman avek Coalition for Peoples’ Cooperative Renewable Energy ek Kolektif pu Lenerzi Renuvlab (KLR). Bann lorganizasion, koalision ek kolektif ki zot mem prodwi diferan konba ek refleksion ki finn ena lor kestion lenerzi.
Bi sa livre-la se pou fer bann propozision pu devlop enn nouvo mobilizasion sosyal ek politik pou forz enn tranzision enerzetik artikile avek enn tranzision sosietal limem – pu sort depi kot nou ete zordi pou al ver enn nouvo dime.
Dan dernie 10-an ena progresion konstan konsians ekolozist dan pei. Parey kouma dan boukou pei lemond. Lekosistem pe degrade a enn vites efreyan. Dezekilib ki sanzman klimatik pe antrene inn devinn enn menas reel pou lavi ek planet. Explwatasion bann resours natirel, later-lamer – lenerzi fosil – inn depas so limit. Tou sa antrenn enn remiz an kestion de fon: eski li posib kontinie avek sa sistem ekonomik ek sosial, avek so manier prodwir, distribie ek konsome?
Eski kapav kontinie avek mem politik enerzetik, ki li dan lemond, ki li dan Moris ?

Dan lemond ena plizir kouran de panse alternativ
5

ki pe sey adres sa bann kestion fondamantal la. Enn parmi se filozofi eko-sosialist ki lie kestion ekolozi, lazistis ekonomik ek nesesite reorganizasion sosiete.
Dan Moris dan bann dernie lane finn rekoumans ena gran kestionnman politik enerzetik : kestionnman prodiksion lenerzi abaz sarbon par bann gro konpanie sikriye, kestionnman proze insinerater polian, kestion anprizonnman enerzetik proze CT- Power ziska kestionnman CEB limem, ki pa fair a so mision dintere piblik.
Bann parti politik tradisionel, bann institision deta ek piblik an pann lide ek linisiativ. MID se legzanp flagran. Mem zafer, pou National Energy Commission (NEC), ki pourtan finn fer enn travay bien pozitif. Bann ki kontrol pouvwar ekonomik inn bloke par zot lintere akimilasion ek krwasans imediat. Pou zot lekolozi ek lenerzi renouvlab rezim li swa a enn mwayen piblisite fasil, enn nouvo sours profi ubien enn mwayen pou soulaz zot konsians . Se pou sa rezon-la ki bann lafors politik alternativ, bann mouvman ekolozist, sosial, travayer, ti-planter, peser, zenn ansam avek boukou aktivist ki ena lamour pou lanatir ek limanite, inn koste pou konbat ek reflesi ansam : pou devinn nou mem moter sanzman pou donn nesans enn nouvo moris ekolozik, atraver enn politik enerzetik alternativ pou nou pei.
Se dan sa kontext-la ki Kolektif Lenerzi Renouvlab inn ne. Apre lagrev lafin Jeff Lingaya. Enn lagrev ki finn obliz Leta rann piblik tou kontra IPP Sikriye ek CT-Power, institie National Energy Commission. Apre kontribision sibstansiel ki bann reprezantan KLR inn fer dan NEC, Centre for Alternative Research and Studies (CARES) finn inisie People’s Cooperative for Renewable Energy, ki finn integre partisipasion bann ti-planter ek bann lorganizasion travayer dan mobilizasion pou sa politik tranzision enerzetik-la: ver renouvlab dan kad lekonomi solider-korperativ.
Lenerzi se enn nesesite de baz pou lasosiete. Manier ki limanite inn prodwir lenerzi, sirtou prive ek sal, pe antrenn bann konsekans ekolozik grav pou nou planet. Aster nou nepli ena swa, lasosiete oblize sanz fason nou prodwir lenerzi. Ena posibilite lenerzi soler pou ki nou mem, sitwayen, lepep, ek ti-planter ki pe abandonn later agrikol pou prodwir lenerzi dan enn form korperativ – pou nou mem prodwir lenerzi ek fourni rezo (grid) nasional. Enn lot form prodiksion lenerzi: renouvlab, prop ek solider li posib!
Bann propozision ki nou pe fer lor Coal Tax, Green Energy Bonds, Small Planters Solar Electricity Production Scheme ek Central sustainable electricity board li inser li dan enn vizion de tranzision pou ki ena enn Power Shift .
Seki kontrol lenerzi, osi kontrol pouvwar. Seki ena pouvwar osi desid ki kalite lenerzi pou prodwir. Samem ki CARES, ek Coalition for Peoples’ Renewable Energy, Kolektif Lenerzi Renuvlab inn apel nou kanpayn “Power Shift”. “Power”se osi elektrisite, me li osi vedir Pouvwar. Nou kanpayn viz pou lepep partisip dan sanz politik enerzetik ek an mem tan apropriye pouvwar pou transform sosiete limem!
Nou kanpayn viz pou donn nesans enn nouvo sitwayen: enn eko-sitwayen. Nou anvi trouv lemerzans enn nuvo Moris: enn moris eko-sosyal, kot nou viv an armoni ek respekte lanatir ek nou prosen.
Si ou apresie seki nou pe fer, si ou interese pou diskit plis an detay bann propozision ki nou pe fer, Si ou anvi partisip dan mobilizasion sosial pou fer abouti sa bann propozision-la ek si ou anvi transform Moris pa ezite kontake nou lor :
cares2@myfreeit.org,
klrmoris@gmail.com
ou bien tel
Michel Chiffonne – 57 53 00 42
Ziyet, 2014

Leave a comment

Back to Top